WestlandNieuwsbord.nl
  1. Zeven inwoners van Voorschoten ontvangen Koninklijke onderscheiding

Zeven inwoners van Voorschoten ontvangen Koninklijke onderscheiding

Den Haag - Burgemeester Nadine Stemerdink heeft zeven inwoners van Voorschoten koninklijk onderscheiden. De uitreiking vond vandaag plaats in de Marotzaal van Kasteel Duivenvoorde. Traditiegetrouw reikt de burgemeester ter gelegenheid van de verjaardag van Zijne Majesteit de Koning tijdens de ´lintjesregen´ koninklijke onderscheidingen uit aan mensen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving. Zeven onderscheidingen Mevrouw prof. dr. Sabine Roeser (53 jaar) werd voor haar exceptionele verdiensten op het terrein van wetenschap, onderscheiden als Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. De heer Bert Dedden, generaal-majoor der infanterie b.d., (75 jaar) werd voor zijn verdiensten op het terrein van veteranen, belangenbehartiging van oorlogsgetroffenen en welzijn onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De heer Ed de Meijer (78 jaar) werd voor zijn verdiensten op het terrein van onder andere natuur- en landschapsbeheer en waterhuishouding onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De heer Ramon Sweys (51 jaar) werd voor zijn verdiensten op het terrein van onder andere EHBO, veiligheid en sport onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Jonkheer mr. Henk Stoop (76 jaar) werd voor zijn verdiensten op het terrein van religieus leven, armoedebestrijding en welzijn onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De heer Coen van Valderen (63 jaar) werd voor zijn verdiensten op het terrein van onder andere korfbal, jeugdwelzijn en bewonersbelangen onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De heer Henk van der Zeeuw (76 jaar) werd voor zijn verdiensten op het terrein van onder andere tuinieren, woningbeheer en watersport onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Mevrouw prof. dr. S. (Sabine) Roeser (53 jaar): Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw Prof. dr. Roeser is voltijd hoogleraar ethiek aan de TU Delft, Faculteit Techniek, Bestuur en Management (TBM), Antoni van Leeuwenhoek Leerstoel sinds april 2012. Sinds januari 2021 is zij hoofd van de afdeling Values, Technolgy and Innovation. Haar onderzoek richt zich op theoretische, fundamentele onderwerpen met betrekking tot de aard van morele kennis, intuïties, emoties, kunst en evaluatieve aspecten van risico's, maar ook op urgente en fel bediscussieerde publieke kwesties waarop haar theoretisch onderzoek nieuw licht kan werpen, zoals kernenergie, klimaatverandering en volksgezondheidskwesties. Zij richt zich op de interdisciplinaire samenwerking op het snijvlak van methoden in bio-ethiek, filosofie van de geneeskunde en ethiek/filosofie van technologie. Met haar onderzoek heeft zij de relatie tussen omgang met risico´s en menselijke emoties op de kaart gezet en levert daarmee een unieke bijdrage aan de wetenschap. Zij staat wereldwijd bekend als onderzoeker die vanuit de ethiek laat zien dat emoties ten aanzien van technologische en andere risico´s niet irrationeel zijn maar vaak voortkomen uit rationele en juiste overwegingen en een plaats behoren te krijgen in het debat. Na haar studie ging prof. dr. Roeser als AiO aan de slag bij de Vrije Universiteit (VU) van Amsterdam. In september 2001 werd zij voltijd assistent-professor bij de afdeling filosofie, Faculteit TBM aan de TU Delft. Daarnaast bleef zij nog een jaar parttime aan de VU verbonden als onderzoeker en promoveerde in 2002. In april 2012 werd zij voltijdhoogleraar ethiek aan de TU Delft. In de periode september 2010 - augustus 2013 combineerde prof. dr. Roeser haar voltijdpositie als hoogleraar aan de TU Delft met een parttimepositie aan de Universiteit van Twente waar zij bijzonder hoogleraar Politieke Filosofie en Ethiek was, in het bijzonder de humanistische bezinning op politiek-maatschappelijke en ethische vraagstukken als gevolg van de invloed van techniek en technologie op de samenleving. Voor het uitvoeren van haar onderzoeken heeft zij belangrijke, omvangrijke en persoonlijke subsidies ontvangen, waaronder een VENI- én een VIDI-subsidie. Op dit moment is zij een van de zes hoofdonderzoekers en vice-programmaleider van het NWO-Zwaartekrachtproject ´The Ethics of Socially Disruptive Technologies´. Bovendien weet zij haar onderzoeksresultaten te implementeren en valoriseren. Prof. dr. Roeser is auteur van talrijke publicaties in nationale en internationale wetenschappelijk tijdschriften. Daarnaast heeft zij vele publieke optredens verzorgd in binnen- en buitenland, waarmee zij haar onderzoeksresultaten voor het grote publiek toegankelijk weet te maken. Prof. dr. Roeser voert niet alleen onderzoek uit, maar is ook opleider en begeleider. Zij heeft les gegeven aan en lessen ontwikkeld voor universiteiten in Amsterdam, Delft en Twente; is lid van diverse adviesraden en nationale en internationale editorial boards; maakte deel uit van selectie- en evaluatiecommissies; en was lid van vele academic boards. Op verzoek van het bestuur van de TU Delft heeft zij een nieuwe strategie ontwikkeld voor het onderwijs in technische ethiek om te komen tot verplichte ethiekcursussen voor alle bachelor- en masterstudenten aan de TU Delft. Op dit moment wordt deze nieuwe strategie geïmplementeerd. Inmiddels heeft zij diverse postdoc- en PhD-trajecten begeleid. Maar ook heeft zij vele studenten begeleid bij hun bachelor- en mastertrajecten en heeft zij zitting gehad in PhD-commissies bij studenten van verschillende universiteiten in binnen- en buitenland. In 2013 ontving zij de ´PhD supervisor of the year´-award van de promotieraad van de Nederlandse onderzoekschool in de wijsbegeerte. Eerder al, in 2001, ontving zij samen met een collega een prijs van de Raad van Bestuur van de VU Amsterdam voor haar voorstel om het aantal vrouwen in hogere wetenschappelijke functies te vergroten. Op 1 januari 2022 werd prof. dr. Roeser bij Koninklijk Besluit benoemd tot lid van de Gezondheidsraad - het onafhankelijke wetenschappelijke adviesorgaan voor regering en parlement - vanwege haar bijzondere deskundigheid op haar onderzoeksterrein. Eerder was zij lid van de tijdelijke Commissie Duurzaamheid medische hulpmiddelen. Sinds mei 2021 is zij lid van de beraadsgroep van de Gezondheidsraad. Prof. dr. Roeser wordt voor haar exceptionele verdiensten op het terrein van wetenschap, onderscheiden als Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. De heer B. (Bert) Dedden (75 jaar): Ridder in de Orde van Oranje-Nassau De heer Dedden werd vicevoorzitter van het Rode Kruis, afdeling Voorschoten, in 2007. Vier jaar later nam hij de voorzittershamer over. Hij gaf onder andere leiding aan het bestuur en de vereniging; was verantwoordelijk voor het vrijwilligersmanagement en het verzorgen van opleidingen aan jongeren en volwassenen. Bovendien coördineerde hij de plaatselijke huis-aan-huiscollecte van het Rode Kruis in Voorschoten en nam hij actief deel aan de wekelijkse rommelmarkt. Eind 2015 legde hij de voorzittersfunctie neer. In 2008 werd de heer Dedden bij Koninklijk Besluit benoemd tot plaatsvervangend lid, en in 2010 als lid, van het Kapittel der Militaire Willems-Orde. In deze functie heeft hij onder andere een aantal maal onderzoek uitgevoerd dat heeft geleid tot voordrachten voor een Militaire Willems-Orde. In 2015 werd hij secretaris van de Koninklijke Vereniging van Ridders der Militaire Willems-Orde. In deze functie heeft hij onder andere de nieuw benoemde ridders begeleid en introduceerde hij hen bij de andere ridders, verzorgde hij de jaarvergadering van de vereniging en de jaarlijkse bijeenkomst van de ridders. Daarnaast was hij namens de vereniging aanwezig bij diverse herdenkingsceremonies, waaronder bij de Grebbeberg en in Margraten. Vanaf 2011 tot aan zijn dood in 2021 - op 104-jarige leeftijd - zorgde de heer Dedden jaarlijks voor de begeleiding, het verblijf én programma van de Engelse veteraan Kenneth Mayhew, drager van de Militaire Willems-Orde sinds 24 april 1946, en zijn echtgenote tijdens hun verblijf in Nederland. In de periode 2013 tot 2021 was de heer Dedden algemeen voorzitter van de Bond voor Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers, de BNMO, die zich richt op veteranen en op dienstslachtoffers die in binnen- en buitenland in opdracht van de Nederlandse overheid zijn ingezet. Hij had de dagelijkse leiding over de Bond en heeft er onder andere voor gezorgd dat er een afdeling Politie is toegetreden tot de BNMO. Sinds de zomer van 2022 is de heer Dedden voorzitter van De Zonnebloem, afdeling Voorschoten. Hij verzorgt de fondsenwerving en ondersteunt onder andere bij de verkoop van de Zonnebloemloten. De heer Dedden, generaal-majoor der infanterie b.d., wordt voor zijn verdiensten op het terrein van veteranen, belangenbehartiging van oorlogsgetroffenen en welzijn onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De heer E.C. (Ed) de Meijer (78 jaar): Ridder in de Orde van Oranje-Nassau De heer De Meijer werd op 18-jarige leeftijd natuurwacht bij IVN afdeling Den Haag en Omstreken. Hij was de initiator, samensteller én redacteur van het kwartaalblad ´Natuur en Den Haag´ (huidige titel ´Duizendblad´) en het wandelingenprogramma ´Stappen in de Natuur´, dat nog steeds loopt. Daarnaast organiseerde en coördineerde hij de werkgroep Natuurbeheer. In 2022 werd hij erelid van IVN afdeling Den Haag en Omstreken vanwege zijn jarenlange praktische en bestuurlijke verdiensten voor de vereniging, waaronder zijn inzet als voorzitter van IVN afdeling Den Haag en Omstreken; voorzitter van IVN district Zuid-Holland/Zeeland en vicevoorzitter van het landelijk IVN. Van 1979 tot 2006 was de heer De Meijer lid van het Dagelijks Bestuur van Stichting Landschapsbeheer Zuid-Holland, als secretaris en voorzitter. Van 1994 tot 2008 was hij bovendien penningmeester van het bestuur van de Stichting Landschapsbeheer Nederland. De heer De Meijer is in verschillende periodes lid geweest van het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap van Rijnland en het inliggende Waterschap De Oude Rijnstromen. Meer dan 25 jaar heeft hij zich voor een groot aantal beleidsthema´s ingezet, waaronder het peilbeheer in veenweiden, biodiversiteit en het belastingstelsel waterschappen. In 2011 trad de heer De Meijer toe tot het bestuur van Agrarische Natuurvereniging Santvoorde. Daarnaast is hij coördinator van de Weidevogelwacht, waarbij hij zorgt voor de verbinding tussen de vrijwillige weidevogelwachters en zorgdraagt voor een soepel verloop van de werkzaamheden van de weidevogelwachters en contact met de agrarische grondgebruikers. In 2016 was de heer De Meijer een van de oprichters van Coöperatie De Groene Klaver, een van Nederlands gecertificeerde verenigingen voor Agrarisch Natuurbeheer. Als bestuurslid heeft hij een grote bijdrage geleverd aan het verkrijgen van financiering voor het Staatsbosbeheer weidevogelreservaat Westeinde en het verantwoorden van de bestede budgetten. Ook heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan het tot stand komen van het project Bewust Boeren Rijnland. Sinds 2016 is hij secretaris van BoerenNatuur Zuid-Holland, een organisatie die de provinciale belangen voor het agrarisch natuurbeheer coördineert, én lid van het kernteam en het Bestuurlijk Overleg. Daarnaast neemt hij al vele jaren deel aan het Groen Blauw Overleg en voorlopers daarvan. Vanuit deze rol vertegenwoordigt hij de agrarische collectieven die het agrarisch natuurbeheer uitvoeren in Zuid-Holland. Bovendien is hij een van de 12 provinciaal secretarissen bij BoerenNatuur, een landelijke vereniging van de 40 agrarische collectieven die in Nederland samen met zo'n 11.000 boeren het agrarisch natuur- en landschapsbeheer uitvoeren. Naast bovengenoemde activiteiten is de heer De Meijer al ruim 30 jaar een betrokken vrijwilliger voor Staatsbosbeheer, beheereenheid Westvoorden, in de Duivenvoordse en Veenzijdse polder; was hij kwartiermaker voor De Groene Motor bij Zuid-Hollands Landschap; en zoekt en inventariseert hij gedurende het broedseizoen de legsels van weidevogels voor de Agrarische Natuurvereniging Santvoorde. De heer De Meijer wordt voor zijn verdiensten op het terrein van onder andere natuur- en landschapsbeheer en waterhuishouding onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De heer R.P. (Ramon) Sweys (51 jaar): Ridder in de Orde van Oranje-Nassau De heer Sweys was medeoprichter en voorzitter van de Belangenvereniging Piggy in de periode 1997-2005. Hij richtte de vereniging op tijdens de epidemie van de klassieke varkenspest om de belangen van het veterinair personeel te behartigen, dat overal massaal werd ingezet. Begin 1999 besloot de heer Sweys om zijn veterinaire kennis en kunde in de praktijk te gaan brengen als vrijwilliger op Isla Margarita (Venezuela) via Stichting Dierenhulp Venezuela. Hij werkte er een jaar lang aan het opereren, steriliseren en castreren van zwerfdieren; trainde lokale dierenartsen en gaf voorlichting aan de bevolking. In 2010 trad de heer Sweys toe tot het bestuur van Stichting Kyokushin Budokai Krijgsmacht in de functie van secretaris. Hij hield zich onder andere bezig met het organiseren van toernooien en gezamenlijke trainingen door het hele land, het runnen van de organisatie, en het ontwikkelen en beheren van de website. Vanaf 2011 zet de heer Sweys zich in als vrijwilliger (dojo-assistent) en trainer bij de Ruud Muller Dojo in Leidschendam en Karateschool Muller in Alphen aan den Rijn. Hij zorgt voor de dojo (trainingszaal), neemt regelmatig trainingen over en helpt examenkandidaten bij de lange voorbereidingen van hun karate-examens en -wedstrijden. In de periode 2012-2020 was de heer Sweys bestuurslid en co-coördinator van het Buurtpreventie Team Bezuidenhout - een groep vrijwilligers die begaan is met de wijk met als doel de wijk nog veiliger, aangenamer en aantrekkelijker te maken om (blijvend) in te wonen - en initiator/oprichter en voorzitter van Stichting Buurtpreventie Nederland. Als voorzitter gaf de heer Sweys onder andere landelijk voorlichting aan startende buurtpreventieteams, op de politieacademie en het ministerie van Veiligheid en Justitie. In 2016 was de heer Sweys mede-initiatiefnemer van de Stichting Burgerhulpverlening Bezuidenhout. Als bestuurslid zette hij zich onder andere in om de 6-minuten-zone, die in 2016 officieel werd geopend, in stand te houden en verder uit te breiden in Bezuidenhout. In 2020 richtte de heer Sweys Stichting Hartveilig Voorschoten op. De stichting draagt zorg voor het onderhoud, de instandhouding en de uitbreiding van de aanwezige AED's en het vergroten van het aantal burgerhulpverleners in Voorschoten. Deze burgerhulpverleners zijn - via de meldkamer ambulancezorg (112) - 24/7 oproepbaar in het geval iemand wordt getroffen door een hartstilstand. Daarnaast geeft de stichting voorlichting op basisscholen in Voorschoten en verzorgt zij sinds april 2023 ook zelf door de Nederlandse Reanimatie Raad gecertificeerde cursussen reanimatie & AED voor volwassenen en kinderen. Naast bovengenoemde activiteiten is de heer Sweys ook actief (geweest) als rookmeldervrijwilliger bij de Nederlandse Brandwonden Stichting (sinds 2013); vrijwilliger bij het Rode Kruis (sinds 2013); lid van het Veteranen Search Team (sinds 2017); en voorzitter EHBO Vereniging Voorschoten (2018-2019). De heer Sweys wordt voor zijn verdiensten op het terrein van onder andere EHBO, veiligheid en sport onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Jonkheer mr. H.J. Stoop (76 jaar): Lid in de Orde van Oranje-Nassau De heer Stoop is sinds de jaren 80 actief voor de Protestantse Gemeente Voorschoten en diens voorganger de Aula-basisgemeenschap. Hij was onder meer betrokken bij de opvang van een groep vluchtelingen in de kerk; 12 jaar voorzitter van het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente Voorschoten en 11 jaar (vice)voorzitter van een regionaal overlegorgaan van de diaconieën van de regio Leiden. Vanaf halverwege de jaren 80 tot halverwege de jaren 90 was de heer Stoop vrijwilliger bij Stichting WeerWerk, een stichting die erop was gericht om langdurige (jeugd-)werkloosheid in Leiden en omliggende gemeenten aan te pakken. Hij was onder andere betrokken bij het project van het pontje over de Vliet naar Vlietlanden, totdat de Vlietlandbrug werd gebouwd. Van september 1993 tot januari 2000 was de heer Stoop voorzitter van Stichting Vluchtelingenwerk Voorschoten. Daarnaast was hij drie jaar lid van het Provinciaal Platform van de landelijke Vereniging Vluchtelingenwerk Nederland. De heer Stoop heeft zich ook ingezet voor verzorgingstehuis Adegeest (tegenwoordig Woonzorgcentrum Adegeest, onderdeel van Stichting Zorggroep Florence). Van juni 1994 tot januari 2000 was hij vertrouwenspersoon en lid van de Centrale Klachtencommissie van de Stichting Katholieke Verpleging en Verzorging, de voorloper van Stichting Zorggroep Florence, bij verzorgingstehuis Adegeest. Vervolgens was hij drie jaar vicevoorzitter van het bestuur van het verzorgingstehuis. Vanuit de Raad van Samenwerkende Kerken Voorschoten was de heer Stoop betrokken bij de oprichting van SchuldHulpMaatje Voorschoten in 2011. Hij is een van de twee leden van de commissie van toezicht van de Raad van Samenwerkende Kerken Voorschoten en heeft als commissielid de taak om specifiek aandacht te besteden aan het werk van SchuldHulpMaatje in Voorschoten. Ruim 10 jaar geleden werd de heer Stoop geïnstalleerd als lid - ridder - van de Johanniter Orde in Nederland, een Ridderlijke Orde met een protestants-christelijke grondslag; en is hij actief voor de charitatieve stichting die de activiteiten uitvoert voor de Orde, Stichting Johanniter Hulpverlening, onder andere als redactielid en fotograaf voor het Johanniternieuws; als chauffeur voor de oudere leden, zodat zij de activiteiten kunnen blijven bezoeken; en als ondersteuner bij verschillende lokale activiteiten. Daarnaast was hij vrijwilliger bij vakantieweken voor ouderen, al dan niet met een beperking, die niet meer zelfstandig op vakantie kunnen. De heer Stoop wordt voor zijn verdiensten op het terrein van religieus leven, armoedebestrijding en welzijn onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De heer C.N. (Coen) van Valderen (63 jaar): Lid in de Orde van Oranje-Nassau De heer Van Valderen werd in 1981 vrijwilliger bij de Leidse Christelijke Korfbalclub Pernix. Als commissielid heeft hij een zeer actieve bijdrage geleverd aan de kantine- en clubhuiscommissie, de jeugdcommissie en de commissie voor onderhoud van de accommodatie. In de periode 1982-2015 was de heer Van Valderen actief voor LCKV Jeugdvakanties, onder andere als staflid en hoofdleider; lid van de kascontrolecommissie; medeoprichter van de ouder-enquêtecommissie; en was hij medeverantwoordelijk voor een ordentelijk verloop van het vertrek van de bussen naar de diverse kampen in binnen- en buitenland en de terugkerende bussen. Vanaf 2013 tot 2021 was de heer Van Valderen voorzitter van de Huurdersvereniging van Kleffensplantsoen in Voorschoten, een appartementencomplex bestaande uit 50 appartementen. Nadat hij zijn taken als voorzitter had neergelegd, bleef hij als adviseur van het huidige bestuur betrokken bij de huurdersvereniging. Sinds 2014 is de heer Van Valderen tijdens het vaarseizoen ´Instructeur motorsloep varen´ bij Marine Zeilvereniging De Boet. Sinds 2022 is de heer Van Valderen vrijwilliger bij Topaz, locatie Zuydtwijck - een verpleeghuis in Leiden voor mensen met dementie. Als schipper op de boot ´De Zuydtwijck 2´ maakt hij rondvaarten met de bewoners van verschillende zorglocaties in Leiden en omgeving. Naast bovengenoemde activiteiten is de heer Van ook teamleider bij voetbalvereniging Docos Leiden geweest; mantelzorger voor familie; en bedrijfshulpverlener, naast zijn reguliere werkzaamheden. De heer Van Valderen wordt voor zijn verdiensten op het terrein van onder andere korfbal, jeugdwelzijn en bewonersbelangen onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De heer H. (Henk) van der Zeeuw (76 jaar): Lid in de Orde van Oranje-Nassau De heer Van der Zeeuw startte zijn vrijwilligerscarrière in 1966 als vrijwilliger bij het Ankerclubhuis. Hij gaf er dansles, draaide clubs en werkte mee aan kampen. In 1970 werd de heer Van der Zeeuw voorzitter van Gymnastiek- en Volleybalvereniging Concordia in Leiden. In 1990 nam hij het initiatief om de mogelijkheden tot een fusie met Gymnastiekvereniging Groen-Wit te onderzoeken om zo het voortbestaan van Concordia te kunnen waarborgen. Na de fusie bleef de heer Van der Zeeuw nog negen jaar actief als vrijwilliger voor de nieuwe vereniging Groen-Wit: als lid van de technische commissie én als trainer van volleybalteams. In de jaren 80 was de heer Van der Zeeuw ruim vier jaar voorzitter van de ouderraad van de Hofdijckschool voor Christelijk basisonderwijs in Oegstgeest waar hij onder andere de schoolkrant heeft opgestart. In de periode 1996-2018 was de heer Van der Zeeuw voorzitter van Watersportvereniging Wassenaar. Onder zijn voorzitterschap is er een complete nieuwbouw op het haventerrein gerealiseerd, een unieke locatie met een prachtig uitzicht over de hele haven. In april 2015 werd de heer Van der Zeeuw voorzitter van de Vereniging van Eigenaren (VvE) Apolloflat II in Leiden. Onder zijn leiding is onder andere een groot aantal onderhoudswerkzaamheden verricht en is een verduurzamingstraject gestart. Vanaf 2021 is de heer Van der Zeeuw voorzitter van tuinvereniging Cronesteyn in Leiden. De heer Van der Zeeuw wordt voor zijn verdiensten op het terrein van onder andere tuinieren, woningbeheer en watersport onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Lees het volledige artikel bij Gemeente Voorschoten.

Deel dit artikel

WhatsApp
Facebook
Twitter

Auteur

Picture of Redactie westlandnieuwsbord.nl
Redactie westlandnieuwsbord.nl

Nieuws door Gemeente Voorschoten. Lees het volledige artikel op hun website.

Gerelateerde berichten